Blogs

« Voltar

Dieu tri mun thit sui mao ga bang cach ban laser

Phuong phap dieu tri benh sui mao ga cho tung doi tuong

https://suimaoga.webflow.io/posts/sui-mao-ga-giai-doan-dau-co-ngua-khong-cac-nhan-biet-sui-giai-doan-dau

Hien tai van chua co loai thuoc nao chua khoi hoan toan benh sui mao ga nhung mot so phuong phap co tac dung pha huy ton thuong va ngan chan benh phat trien. Dong nghia virus HPV khong the tieu diet hoan toan va benh nhan phai chap nhan song chung voi benh. Mac du, sui mao ga moc o vi tri nao cung xuat hien nhung mun thit nho li ti nhung trong dieu tri bac si se lua chon phuong phap phu hop voi tung vung va tung doi tuong.

3.1. Voi benh nhan binh thuong
Tuy vao tinh trang cua benh nhan ma bac si se chi dinh nhung huong dieu tri phu hop. Chang han nhu o nhung vung nhay cam nhu bo phan sinh duc, hau mon, nhung phuong phap dieu tri can phai dam bao su an toan va han che gay dau cho nguoi benh. Trong do, benh nhan co the duoc dieu tri bang mot trong cac phuong phap sau day:

https://suimaoga.webflow.io/posts/sui-mao-ga-uong-thuoc-gi-va-cac-loai-thuoc-uong-chua-benh-sui-mao-ga

Dot dien, dot lanh bang nito pha loang hoac ban laser neu cac mun thit noi len day va o nhieu vi tri khac nhau.

Benh sui mao ga duoc dieu tri bang dot dien

Cham dung dich Podophyllin (co nong do 10 - 25%).

Neu nhung cach tren khong mang lai hieu qua hoac tinh trang benh nhan nang hon, bac si se chi dinh nao hoac phau thuat de cat bo mun thit.

3.2. Voi phu nu mang thai
Doi voi phu nu dang mang thai, viec tien hanh cac ton thuong do benh sui mao ga gay ra cung gap nhieu kho khan. Tuy nhien, me bau can co gang dieu tri de han che su anh huong cua benh doi voi thai nhi. 

Tuy nhien, viec chua tri cho thai phu can phai can than, ti mi va luu y mot so dieu sau day:

Doi voi Acid trichloracetic van co the su dung trong dieu tri cac mun thit sui mao ga cho phu nu mang thai. Tuy nhien, khong phai vi tri nao cung co the su dung phuong phap nay. O nhung vi tri nhay cam nhu ong hau mon, lo nieu dao va co tu cung, tuyet doi khong su dung loai axit nay.

Benh sui mao ga can duoc dieu tri tu som

Dieu tri Acid trichloracetic cho phu nu mang thai

Doi voi Podophyllotoxine chi duoc su dung doi voi nhung vet thuong, mun thit xuat hien o am ho. Tuy nhien, loai kem nay khong duoc dung cho phu nu dang trong qua trinh mang thai hoac cho con bu. Ngoai ra, nhung vi tri nhu trong quy dau, am dao, hau mon, co tu cung, nieu dao va mieng, cung khong duoc su dung loai thuoc nay.

Voi nhung chia se tren day, chung toi hy vong cac ban se hieu ro ve benh sui mao ga cung nhu cac phuong phap dieu tri benh. Ngoai ra, moi nguoi can phai chu dong trong viec phong tranh benh de han che kha nang bi lay nhiem cho ban than va nguoi than http://suimaoga.webflow.io/.

Próximo
Comentários
URL de trackback:

Sem comentários ainda. Seja o primeiro.