Blogs

« Voltar

¿au rát vùng kín là b¿ sao, nguyên nhân và cách tr¿

Tình tr¿ng viêm nhi¿m ph¿ khoa không ít th¿y ¿ không ít n¿ gi¿i m¿c dù v¿y l¿i không còn có không ít ng¿¿i l¿u ý nh¿ng tri¿u ch¿ng lúc ¿¿u nh¿ ng¿a ngáy, ¿au rát vùng kín kèm mùi hôi tanh,... N¿u kéo dài không ch¿a tr¿ có th¿ tr¿ nên m¿t s¿ lo¿i b¿nh ph¿ khoa khó ¿i¿u tr¿ ¿nh h¿¿ng không nh¿ ¿¿n ch¿t l¿¿ng cu¿c s¿ng l¿n s¿c kh¿e b¿n thân mình. V¿y tình tr¿ng ¿au rát vùng kín là b¿ gì, cùng tìm hi¿u rõ h¿n trong bài vi¿t bên d¿¿i.

TRUNG TÂM T¿ V¿N S¿C KH¿E

(¿¿¿c s¿ y t¿ c¿p phép ho¿t ¿¿ng)

Hotline t¿ v¿n mi¿n phí:  0269 398 1111

¿¿a ch¿ : 1502A, Tr¿n H¿ng ¿¿o, P. M¿ Ph¿¿c,TP. Long Xuyên, An Giang

Nguyên nhân t¿ ¿âu d¿n t¿i ¿au rát vùng kín?

Hòa h¿p ân ái có l¿ là y¿u t¿ quan tr¿ng trong vi¿c gi¿ l¿a và h¿nh phúc cho gia ¿ình nh¿ c¿a m¿i chúng ta. Vì v¿y, n¿u nh¿ ch¿ em g¿p d¿u hi¿u ¿au rát sau lúc quan h¿ hãy quan tâm c¿ng nh¿ tìm ph¿¿ng pháp kh¿c ph¿c nhanh chóng.

Có vô vàn lý do khi¿n cho các ch¿ em g¿p r¿c r¿i trong sinh ho¿t ân ái. Ngo¿i tr¿ vi¿c là l¿n th¿ nh¿t b¿n quan h¿, màng trinh b¿ rách s¿ gây ra ¿au ¿¿n kèm theo ch¿y máu âm ¿¿o và s¿ ch¿m d¿t trong kho¿ng m¿t vài ngày thì ¿au rát sau lúc quan h¿ có th¿ xu¿t phát t¿ không ít tác nhân riêng bi¿t. Không ch¿ th¿, nh¿ng "th¿ ph¿m" ¿¿y ¿¿¿c bác s¿ chia thành 2 nhóm nh¿ sau:

¿ ¿au rát vùng kín do tác nhân sinh lý

¿¿i v¿i phái ¿¿p b¿ ¿au rát sau lúc quan h¿ mà không g¿p m¿t s¿ d¿u hi¿u th¿¿ng khác thì nguyên nhân gây ra ch¿ y¿u là do:

+ Ch¿a s¿n sàng chuy¿n yêu

Tr¿¿c khi quan h¿ tình d¿c các ch¿ em b¿n gái bu¿c ph¿i có 1 cu¿c d¿o ¿¿u "cô bé" thích ¿ng. B¿i v¿y n¿u nh¿ quá v¿i vàng trong chuy¿n "yêu" khi¿n cho vùng kín các ch¿ em ch¿a ¿¿ kh¿i d¿y nên khi "c¿u nh¿" ¿i vào gây nên ¿au, rát c¿ng nh¿ m¿t h¿t c¿m giác. Và sau khi k¿t thúc quan h¿, tình tr¿ng ¿au rát di¿n ra trong bao lâu là tùy thu¿c c¿ ¿¿a c¿a m¿i các ch¿ em, tuy v¿y th¿¿ng trong th¿i gian ng¿n.

+ Do quá stress

Áp l¿c công vi¿c, áp l¿c trong quan h¿ xã h¿i s¿ làm cho tâm lý b¿n không t¿t, không có s¿ ham mu¿n lúc "yêu". Th¿ nh¿ng, vì c¿ g¿ng "chi¿u ch¿ng" cùng v¿i áp l¿c v¿i th¿a mãn b¿n tình b¿ t¿ng cao khi¿n b¿n g¿p tình hu¿ng ¿au rát vùng kín khi chuy¿n yêu.

+ Âm ¿¿o b¿ khô

Có khá nhi¿u nguyên do khi¿n cho âm ¿¿o b¿ khô nh¿ s¿ suy gi¿m estrogen, t¿m n¿¿c nóng tr¿¿c khi giao h¿p, s¿ d¿ng nh¿ng lo¿i thu¿c gi¿m b¿t thai trong th¿i gian dài làm cho âm ¿¿o b¿ khô. Khi âm ¿¿o b¿ khô d¿¿ng v¿t s¿ khó d¿n ¿¿¿c vào trong ¿cô bé¿, làm cho các ch¿ em b¿ ¿au c¿ trong và sau lúc giao h¿p.

+ Do d¿¿ng v¿t to l¿n

Lâu lâu tác nhân gây ra hi¿n t¿¿ng ¿au rát vùng kín sau quan h¿ ph¿i t¿ phía ch¿ em mà là t¿ phía b¿n âu y¿m c¿a b¿n thân. N¿u chi¿u dài ¿c¿u nh¿¿ c¿a b¿n gi¿¿ng to l¿n có th¿ gây ra ¿au rát lúc quan h¿ v¿ ch¿ng, th¿m chí c¿ t¿ cung b¿ c¿ng t¿c, khó ch¿u.

¿ ¿au rát vùng kín do lý do b¿nh lý

Nh¿ng ch¿ em sau lúc quan h¿ tình d¿c không ch¿ ph¿i ch¿u ¿¿ng ¿au rát vùng kín mà còn kèm theo ¿au l¿ng, ¿au b¿ng hay th¿y bi¿u hi¿n khác th¿¿ng khác thì ¿¿c bi¿t b¿t bu¿c l¿u ý tình hu¿ng s¿c kh¿e c¿a b¿n thân. B¿i khá có kh¿ n¿ng nguyên do ¿au rát vùng kín sau quan h¿ c¿a b¿n xu¿t phát t¿ nh¿ng b¿nh lý sau:

+ B¿nh viêm nhi¿m âm ¿¿o

¿ây là ch¿ng b¿nh nhi¿m trùng t¿i âm ¿¿o do m¿t s¿ tác nhân th¿¿ng g¿p nh¿ n¿m, ký sinh trùng, trùng roi, vi khu¿n, t¿p khu¿n,¿ t¿n công c¿ng nh¿ d¿n t¿i b¿nh. Viêm âm ¿¿o n¿m trong nhóm b¿nh ph¿ khoa c¿ng nh¿ chi¿m kho¿ng 70% t¿ l¿ nh¿ng b¿nh ph¿ khoa hay th¿y. Lúc m¿c b¿nh ch¿ em s¿ th¿y ¿au nh¿c sau lúc chuy¿n ch¿n g¿i do âm ¿¿o b¿ viêm, d¿n t¿i m¿t s¿ t¿n th¿¿ng s¿ng t¿y âm ¿¿o, th¿m chí viêm nhi¿m loét. H¿n n¿a, khi chuy¿n yêu l¿i có s¿ ma sát, c¿ xát nên d¿n t¿i ¿au rát, th¿m chí là ra máu khi chuy¿n yêu.

¿¿ nh¿n bi¿t rõ h¿n lo¿i b¿nh này, b¿n có th¿ tùy thu¿c các d¿u hi¿u c¿a b¿nh nh¿ ng¿a vùng âm ¿¿o, ra khí h¿ b¿t th¿¿ng có mùi hôi, vùng kín s¿ng ¿¿, ¿i ti¿u ph¿c t¿p, âm ¿¿o n¿i m¿n,...

+ Viêm vùng ch¿u

¿ây là c¿n b¿nh th¿¿ng th¿y ¿ ch¿ em c¿ng nh¿ h¿u qu¿ tr¿c ti¿p ¿¿n kh¿ n¿ng sinh lý, kh¿ n¿ng sinh s¿n c¿a b¿nh nhân. B¿nh có các bi¿u hi¿n ph¿ bi¿n nh¿ ¿au rát sau lúc quan h¿, ¿au b¿ng sau lúc quan h¿, các c¿n ¿au l¿ng, vùng ch¿u t¿i ¿¿t ng¿t, d¿ch nh¿y âm ¿¿o có màu khác l¿, kèm theo mùi hôi r¿t khó ch¿u. Viêm vùng ch¿u không th¿ ch¿ quan b¿i chúng có kh¿ n¿ng gây nên vô sinh n¿u nh¿ vi khu¿n t¿n công lên khu v¿c bu¿ng tr¿ng gây ra viêm nhi¿m c¿ng nh¿ t¿c ngh¿n bu¿ng tr¿ng.

+ L¿c n¿i m¿c t¿ cung

¿ây là hi¿n t¿¿ng máu kinh nguy¿t l¿n trong n¿i m¿c t¿ cung b¿ bong ra thành m¿ng nh¿ ch¿y ng¿¿c l¿i vào c¿ th¿. B¿nh này có kh¿ n¿ng gây ra ¿au rát lúc quan h¿ c¿ng nh¿ có r¿t nhi¿u ng¿¿i ch¿ng th¿ ch¿u ¿¿ng ¿¿¿c mà ph¿i ng¿ng cu¿c yêu gi¿a ch¿ng d¿n ¿¿n cho b¿n yêu s¿ c¿t h¿ng, ¿nh h¿¿ng h¿nh phúc gia ¿ình.

+ Do b¿nh x.h¿i

Lo¿i b¿nh x.h¿i ph¿ bi¿n gây nên ¿au rát sau khi chuy¿n ch¿n g¿i là b¿nh l¿u. Herpes sinh d¿c t¿o ra m¿t s¿ n¿t ph¿ng r¿p ¿ b¿ ph¿n sinh d¿c, khi¿n n¿ gi¿i b¿ ¿au rát vùng kín do ho¿t ¿¿ng c¿ xát trong quy trình chuy¿n ch¿n g¿i làm t¿n th¿¿ng, viêm nhi¿m loét. B¿nh n¿u không ¿¿¿c ¿i¿u tr¿ mau chóng s¿ ngay l¿p t¿c lây lan sang các vùng khác trên c¿ th¿, lây lan cho b¿n ¿¿i, th¿m chí còn gây ra vô sinh.

Nhìn chung có th¿ th¿y, tình tr¿ng ¿au rát sau khi quan h¿ không ch¿ là tri¿u ch¿ng sinh lý thông th¿¿ng mà còn có th¿ là do nh¿ng b¿nh lý nguy hi¿m d¿n ¿¿n. Các ch¿ng b¿nh này có th¿ gây nên các v¿n ¿¿ nghiêm tr¿ng nh¿ gây nên t¿¿ng ¿¿i khó ch¿u, ¿au nh¿c, s¿ng t¿y, gây gián ¿o¿n cu¿c ¿yêu¿, ¿e d¿a ¿¿n h¿nh phúc gia ¿ình, ch¿c n¿ng sinh s¿n c¿a các ch¿ em ph¿ n¿.

B¿n có th¿ mu¿n bi¿t:

http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/web/namkhoa/home/-/blogs/cach-nhan-biet-con-gai-con-trinh?

http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/web/namkhoa/home/-/blogs/kham-benh-xa-hoi-o-benh-vien-nao-tot-nhat?

Ph¿¿ng th¿c ch¿a tr¿ ¿au rát vùng kín sau quan h¿ hi¿u nghi¿m

¿au rát vùng kín sau quan h¿ là m¿t tình tr¿ng b¿t bình th¿¿ng tác ¿¿ng tr¿c ti¿p ¿¿n sinh ho¿t tình d¿c c¿ng nh¿ h¿nh phúc c¿a các c¿p ¿ôi. Nh¿ v¿y, không ít các ch¿ em lúc g¿p hi¿n t¿¿ng này ¿ã c¿ng nh¿ ¿ang tìm ph¿¿ng pháp làm d¿u c¿n ¿au.

Ch¿ em có th¿ áp d¿ng nh¿ng ph¿¿ng pháp d¿¿i ¿ây ¿¿ ch¿a tr¿ tình tr¿ng ¿au rát vùng kín do sinh lý gây nên. C¿ th¿:

+ ¿¿t túi ch¿¿m ¿á vào khu v¿c b¿ ¿au

Sau lúc chuy¿n yêu, n¿u c¿m th¿y ¿au vùng kín b¿n hãy ch¿¿m 1 túi ¿á vào vùng này. Nhi¿t ¿¿ c¿a ¿á s¿ làm tê li¿t t¿m th¿i các dây th¿n kinh, b¿n s¿ k¿t thúc c¿n ¿au 1 bi¿n pháp nhanh chóng c¿ng nh¿ hi¿u qu¿. Quá trình quá ¿¿n gi¿n, b¿n ch¿ c¿n cho ¿á vào túi v¿i và ch¿¿m trong kho¿ng 15 phút. C¿n tr¿ng, các ch¿ em không ¿¿¿c nên ch¿¿m tr¿c ti¿p ¿á lên da, gi¿m b¿t d¿n t¿i hi¿n t¿¿ng b¿ng l¿nh.

+ Ngâm trong n¿¿c ¿m

Ngoài s¿ d¿ng ¿á l¿nh thì vi¿c xài n¿¿c ¿m c¿ng s¿ giúp b¿n làm d¿u các c¿n ¿au 1 cách th¿c hi¿u qu¿. Ph¿¿ng pháp b¿t ¿au này ¿¿¿c ¿ánh giá không ch¿ hi¿u qu¿ vô cùng, ¿¿n gi¿n mà còn ti¿t ki¿m. B¿n ch¿ c¿n chu¿n b¿ ch¿u n¿¿c nóng kho¿ng 35 ¿¿ C, sau ¿¿y ngâm âm ¿¿o kho¿ng 15 phút.

+ Dùng thu¿c d¿n t¿i tê c¿c b¿

V¿i 2 cách gi¿m ¿au rát vùng kín sau quan h¿ trên ¿ây mà ch¿ em v¿n không h¿t ¿au thì b¿t bu¿c xài t¿i thu¿c d¿n ¿¿n tê c¿c b¿. Gi¿i pháp này s¿ làm ng¿n ng¿a nh¿ng tín hi¿u th¿n kinh c¿a c¿ th¿, não b¿n s¿ không nh¿n ¿¿¿c tín hi¿u ¿au nh¿c c¿ng nh¿ t¿m th¿i b¿n s¿ không th¿y ¿au rát. B¿n có kh¿ n¿ng d¿ dàng tìm ki¿m m¿t s¿ m¿u thu¿c d¿n t¿i tê ¿ ngoài c¿a hàng thu¿c và ch¿ ¿¿¿c xài 3 l¿n 1 ngày sau ¿¿y v¿ sinh vùng kín s¿ch s¿.

V¿i các b¿nh ph¿ khoa, b¿nh xã h¿i gây ¿au rát vùng kín thì ¿¿ thoát kh¿i c¿n ¿au các ch¿ em hãy s¿m liên h¿ bác s¿ ¿¿ ¿¿¿c t¿ v¿n c¿ng nh¿ s¿m có ph¿¿ng th¿c kh¿c ph¿c ngay l¿p t¿c. Bi¿t r¿ng, bi¿u hi¿n khác th¿¿ng này di¿n ra ¿ v¿ trí kín ¿áo nên các ch¿ em th¿¿ng e dè không ¿i khám b¿nh s¿m. Nh¿ng, tình hu¿ng s¿c kh¿e c¿a b¿n ¿n ¿¿nh là ¿i¿u b¿n c¿n ¿¿t lên hi¿u qu¿ nh¿t.

TRUNG TÂM T¿ V¿N S¿C KH¿E

(¿¿¿c s¿ y t¿ c¿p phép ho¿t ¿¿ng)

Hotline t¿ v¿n mi¿n phí:  0269 398 1111

¿¿a ch¿ : 1502A, Tr¿n H¿ng ¿¿o, P. M¿ Ph¿¿c,TP. Long Xuyên, An Giang

Tham Kh¿o Thêm:

Comentários
URL de trackback:

Comentar
[...] TRUNG TÂM S¿C KH¿E VI¿T NAM (¿¿¿c s¿ y t¿ c¿p phép ho¿t ¿¿ng) Hotline h¿ tr¿ mi¿n phí: 0988.007.030 ¿¿a ch¿ : 2N Ph¿m H¿u Chí P.12, Q. 5, TP.HCM U NANG T¿ CUNG LÀ GÌ? U nang t¿ cung là c¿n b¿nh... [...] Ler mais
Postado em 09/12/20 07:12.
[...] TRUNG TÂM S¿C KH¿E VI¿T NAM (¿¿¿c s¿ y t¿ c¿p phép ho¿t ¿¿ng) Hotline h¿ tr¿ mi¿n phí: 0988.007.030 ¿¿a ch¿ : 2N Ph¿m H¿u Chí P.12, Q. 5, TP.HCM U NANG T¿ CUNG LÀ GÌ? U nang t¿ cung là c¿n b¿nh... [...] Ler mais
Postado em 24/12/20 06:45.
[...] TRUNG TÂM S¿C KH¿E VI¿T NAM (¿¿¿c s¿ y t¿ c¿p phép ho¿t ¿¿ng) Hotline h¿ tr¿ mi¿n phí: 0988.007.030 ¿¿a ch¿ : 2N Ph¿m H¿u Chí P.12, Q. 5, TP.HCM U NANG T¿ CUNG LÀ GÌ? U nang t¿ cung là c¿n b¿nh... [...] Ler mais
Postado em 10/01/21 06:01.
[...] N¿m rõ các Hình ¿nh Sùi Mào Gà Nguy Hi¿m Hi¿n Nay, Nh¿n Bi¿t S¿m Tránh Nguy Hi¿m ! S¿ giúp cho ng¿¿i b¿nh có cái nhìn t¿ng quan và nh¿n th¿c ¿¿¿c s¿ nguy hi¿m c¿a c¿n b¿nh này. T¿ ¿ó, ch¿ ¿¿ng h¿n... [...] Ler mais
Postado em 22/02/21 04:24.
[...] TRUNG TÂM S¿C KH¿E VI¿T NAM (¿¿¿c s¿ y t¿ c¿p phép ho¿t ¿¿ng) Hotline h¿ tr¿ mi¿n phí: 0988.007.030 ¿¿a ch¿ : 2N Ph¿m H¿u Chí P.12, Q. 5, TP.HCM U NANG T¿ CUNG LÀ GÌ? U nang t¿ cung là c¿n b¿nh... [...] Ler mais
Postado em 04/03/21 23:09.
[...] N¿m rõ các Hình ¿nh Sùi Mào Gà Nguy Hi¿m Hi¿n Nay, Nh¿n Bi¿t S¿m Tránh Nguy Hi¿m ! S¿ giúp cho ng¿¿i b¿nh có cái nhìn t¿ng quan và nh¿n th¿c ¿¿¿c s¿ nguy hi¿m c¿a c¿n b¿nh này. T¿ ¿ó, ch¿ ¿¿ng h¿n... [...] Ler mais
Postado em 23/03/21 17:50.