Blogs

« Voltar

Bi hoi nach la gi

Bi hoi nach la gi?

Hoi nach la 1 benh ly khong Tac dong Di den suc khoe Song lai Gay ra Tac dong lon Di toi Trang thai tam ly, Trao doi trong cuoc song hang ngay cua Nguoi benh. Hoi nach cang tro Nen tram trong hon vao mua nong, mo hoi ra Nhieu hoac tiet troi hanh kho.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tuyen mo hoi duoc chia lam hai Can, tuyen mo hoi nho phan bo khap co the Da co nhiem vu Bai tiet Cac chat can ba, thai ra 99% nuoc Cung voi 0,5% muoi. Tuyen mo hoi lon nam O lop duoi da, mo ra O Cac lo chan long, tuyen nay chi phan bo O nach, am ho Cung long may, thai ra 1 Chung chat long kha dac Co chua lipid, protein Cung sat. Neu Cac chat nay Bi Khuan phan huy se tao thanh Mot Loai axit beo khong bao hoa Dang co mui Kho ngui duoc goi la Tinh trang hoi nach. Moi co the Co 1 mui dac trung, Luon khong Khong khac nhau. Mui co the Co Qua trinh Bat thuong biet kha Chi tiet giua nam Cung nu.

So nhieu nguoi Bi mac Hoi nach Thuong xuyen tu Chua tri theo Trinh do dan gian Nhung Luon khong dat duoc Hieu qua nhu mong muon Va Co the lam benh tram trong hon. Trong Khi do, Tang tiet mo hoi Khu vuc nach la benh hoan toan Co the Chua khoi Can cu tren Su hieu biet day du ve Ly do Cung Cac yeu to lien quan.

Nguyen nhan Chung hoi nach
Dang co Nhieu Nguyen nhan Dan den Tinh trang Tang tiet mo hoi Khu vuc nach trong do Co Mot so Nguyen do Hoi nach Thuong xuyen Bat gap nhu:

Thoi quen an Uong cay nong hay So nhieu dau mo, hanh, toi, Thuc an Dang co chua caffeine de kich thich Quan he cua tuyen mo hoi

Van dong So nhieu (khi Hoat dong the thao, lao dong) Gay ra Tang tiet mo hoi kem theo Tam kem cung de Gay nen Benh viem canh

Lam dung Nhung chat khu mui Co kha nang lam dien bien benh nang hon

1 So truong hop Bi hoi nach La do Cac Bat thuong O tuyen mo hoi Va Co yeu to gia dinh.

Mui hoi nach cung Co nguy co tram trong hon La do thoi quen Sinh hoat nhu luoi Tam giat, mac ao chat

Luon Dung dao cao long nach lam U xo nang long, Nang cao Dao thai chat beo tren be mat da

Trieu chung Bi hoi nach
Cac Bieu hien Giup cho Chan doan Benh viem canh bao gom:

Ri tai uot dinh. Song, nguoi Bi hoi nach Muc do dau ri tai Co the kho nhu nguoi Binh thuong.

Tang tiet mo hoi: mo hoi Vung nach tiet ra Chu yeu hon Thong thuong, Dac biet trong Cac ngay thoi tiet nong nuc hoac Luc Tinh than Cang thang, Hoat dong manh.

Mo hoi Dang co mau bat thuong: mo hoi Da co mau vang nhat hoac trang duc, Da co Tieu chuan nhon dinh Cung voi Kho khan rua troi. Mo hoi tham vao ao Vung nach Dan dan se Dan toi Cac vet o vang Kho khan giat sach.

Mui Kho khan chiu: Khu vuc nach phat ra mui nang, hac, Kho khan ngui Khi van dong Phan nhieu hoac Khi thoi tiet nong nuc.

Long nach Mac bet dinh, Da co chat ket dinh mau trang duc Tai chan long Do mo hoi chua Vo so axit beo, Khi Bi mac Bai tiet ra Ben ngoai Kho Bi rua troi ma u dong dan Tai tuyen nang long, tao thanh lop mang nhay mau trang duc bao quanh goc chan long nach.

Duong Lan Tinh trang hoi nach
Tinh trang hoi nach Da co Lay lan khong?

Benh hoi nach khong Can phai la benh Lay, hoan toan khong the Lan Do mac chung quan ao hoac So co the truc tiep Voi nhau.

Benh hoi nach Dang co Truyen khong?

Thanh phan Nguy co Hoi nach
Cac nguoi Co the cao Bi mac Chung hoi nach bao gom:

Nguoi Co tuyen mo hoi Sinh hoat qua manh hoac Tai vi it Tam rua co the sach se cung nhu Tam khong dung Cach khien cho mo hoi Bi mac Nhung Nhiem trung tan cong tao thanh Nhung axit beo khong bao hoa Gay mui Kho chiu.

Nguoi Co thoi quen hay an Nhung Kieu Do an cay nong, Hau het dau mo, Nhung Chung Do an Dang co mui nhu hanh, toi, mang tay¿ cung khien co the Da co mui.

Nguoi Deu Bi mac Stress, de Noi nong..

Nguoi Thuong xuyen Su dung Nhung chat kich thich nhu ruou bia, thuoc la¿ la Nhung nguoi rat de Bi mac Benh viem canh.

Nguoi dang trong Cap do Do tuoi day thi Co nguy co Mac Benh viem canh Nhieu hon Cac nguoi Khac la.

Kiem che Mui hoi nach
Tam ca nhan sach se: Ve sinh moi ngay, Thay quan ao moi Nham Vi rut khong bam tren da Cung quan ao.

An Phan lon Thuc an Co loi cho he Bai tiet nhu: nuoc ep trai cay tuoi, sinh to, trai cay tuoi, bap cai, rau xanh,¿

De phong Cac Dang Do an Da co Tieu chuan kich thich mui manh nhu: hanh, toi, sau rieng, mit, ot, hoi, que,¿

Uong du nuoc hang ngay: trung binh moi ngay moi nguoi Phai cung cap cho co the Khoang 2 ¿ 2,5 lit nuoc, Nhung nguoi van dong cang Rat dong thi Can Bo sung luong nuoc cang lon.

De Vung nach duoc thong thoang: Nen Chon lua Nhung trang phuc vua van Voi co the, vai lam bang chat lieu de tham hut mo hoi. Lua chon trang phuc phu hop Cung voi moi mua trong nam Nham Tranh mui hoi co the Tot nhat. Khong mac quan ao qua bo sat, vai qua day hoac qua chat so Voi co the.

Khac phuc cao hay nho long nach: khong Dung dao cao hay nho long nach bang nhip hoac Dung Cac nguyen lieu tu nhien Bat thuong. Neu Phai triet long nach Nguoi co benh Phai Di den Cac Benh vien chuyen khoa Nham duoc triet long vinh vien bang Nhung Nguyen ly Hien dai Hien nay.

Ap dung Mot so Kieu my pham: Co kha nang Dung 1 it phan Tre em Nham thoa len Khu vuc nach Sau khi Tam rua hoac cung Co nguy co Su dung Cac Can khu mui Dang lan hoac Kieu xit.

Van dong, tap the duc Thuong xuyen.

Xay dung che do Sinh hoat khoa hoc hop ly Nham Co Mot co the khoe manh.

Nhung Cach thuc Nhan dien Bi hoi nach
Kham can than lam sang Vung nach tim Bieu hien benh

Xac dinh mui Kho chiu: bang Phuong an Lay giay mem lau Khu vuc da duoi canh tay Sau khi van dong Da so

Xem xet dich tiet Vung long nach

Xet nghiem:

Xet nghiem mau Tham kham chuc nang tuyen giap, duong huyet, acid uric Cung voi Kiem tra Nuoc dai De Dang tru Nhung benh Nghiem trong hon Co the xay ra dong thoi Luc Bi Tang tiet mo hoi.

Kham dich tiet trong mo hoi Nham Kiem tra Nguyen nhan Gay ra Hoi nach Da co Can La do tuyen mo hoi Bi mac Vi khuan hay khong.

Noi soi tuyen mo hoi: De Nhan biet Cac Hien tuong La nhu tac tuyen mo hoi Tai chat nhon hoac gian no tuyen mo hoi, ¿

Noi soi tai: De Kiem tra ray tai

Cac Huong Cach chua Hoi nach
Dang co Phan nhieu Hinh thuc Tri Benh hoi nach bao gom:

Cach chua Chung hoi nach bang Phuong an dan gian:
Dung gung, la trau khong, phen chua cha xat vao Vung nach
Dung Nhung Loai dung dich xit hay lan nach

Tuy nhien, Phuong an nay khong mang Dac diem Tri tan goc Can nguyen Gay nen mui ma chi Dang co Dac thu tam thoi.

Chua tri Hoi nach bang thuoc:
Thuoc Gay nen Giam tiet mo hoi
Thuoc tac dung tren he than kinh giao cam, Nhung Co kha nang Gay ra tac dung phu khong mong muon.

Tiem botox cung la Nguyen tac Dang co Hieu qua tuong doi tot, Tuy nhien chi duy tri duoc Hieu qua trong Vong 6-8 thang Va la Cach thuc Chua tri rat ton kem.

Cach dieu tri Benh viem canh bang tia laser:

Nguyen tac nay Da co So nhieu Uu diem nhu Cach chua nhanh, khong Can Tieu phau, khong Ra mau Cung khong De lai seo Song Gia thanh cao Cung voi Can Tien hanh Phan dong lan.

Tri bang Tieu phau noi soi cat tuyen mo hoi
Chi dinh Phau thuat Cach chua Benh hoi nach bang Cach cat tuyen mo hoi rat chat che, Do do, Nguoi mang benh Can duoc Tham kham Cung Giai dap truc tiep O Cac Co so y te chuyen khoa Nham Tranh bo sot tuyen mo hoi Cung voi Kiem che Nhung Di chung nhu ton thuong da hay dong dich Duoi day mo.

 

Comentários
URL de trackback:

Comentar
[...] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... [...] Ler mais
Postado em 19/12/20 07:08.
[...] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... [...] Ler mais
Postado em 19/12/20 07:11.
[...] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... [...] Ler mais
Postado em 19/12/20 07:13.
[...] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... [...] Ler mais
Postado em 19/12/20 07:21.
[...] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... [...] Ler mais
Postado em 19/12/20 07:39.