Blogs

« Voltar

hinh anh mang trinh

hình dáng màng trinh nh¿ v¿y nào? Màng trinh n¿m ¿ khu v¿c nào? Là câu h¿i không nh¿ng ¿ ph¿ n¿ ¿ ¿¿ tu¿i m¿i tr¿¿ng thành mà là câu h¿i luôn kích thích trí tò mò c¿a nam gi¿i. Cùng t¿ v¿n nh¿ng b¿n kho¿n trên trong bài vi¿t d¿¿i ¿ây.

¿¿a ch¿ phá thai an toàn t¿i hà n¿i

Phòng khám ¿a khoa thái hà t¿i Hà N¿i

http://www307.regione.toscana.it/web/chaobacsi/home/-/blogs/chi-phi-va-mang-trinh-het-bao-nhieu-tien

tìm hi¿u v¿ màng trinh là gì?

Màng trinh th¿t ra là m¿t l¿p mô niêm m¿c ch¿n ngang âm h¿ n¿ gi¿i. L¿p màng này coi là niêm m¿c sót l¿i trong lúc tr¿ thành thai nhi, Do ¿ó ¿a ph¿n m¿t s¿ bé gái t¿o thành ¿¿u s¿ h¿u m¿t l¿p màng nh¿ th¿. Tuy nhiên, c¿ng có tr¿¿ng h¿p bé gái lúc t¿o thành ¿ã t¿ng ch¿a có màng trinh. L¿p niêm m¿c này gi¿ng m¿t t¿m màn che ch¿n cho âm h¿ ¿¿ m¿m b¿nh c¿ng nh¿ b¿i b¿n xâm nh¿p t¿ bên ngoài. ¿¿ng th¿i, màng trinh có 1 ho¿c r¿t nhi¿u l¿ giúp cho vi¿c thoát kinh nguy¿t hàng tháng thu¿n ti¿n h¿n và không gây ra tích t¿. Màng trinh không th¿y trong t¿ cung mà n¿m t¿i âm ¿¿o và cách c¿a b¿n thân (hay ¿¿¿c g¿i là c¿a âm ¿¿o) t¿m t¿ 2 ¿¿n 3 cm ¿¿c ¿i¿m t¿ ¿ ngoài truy c¿p trong

m¿t s¿ ki¿u màng trinh c¿a con gái

Màng trinh có kích th¿¿c không gi¿ng nhau t¿i ¿ã ng¿¿i, hay g¿p nh¿t là màng trinh lo¿i vách.

Màng trinh lo¿i sàng: Màng trinh bao kín c¿a chính mình, có r¿t nhi¿u l¿ nh¿ li ti ¿ gi¿a.

Màng trinh lo¿i vách ng¿n: Màng trinh có không ít d¿i d¿ng ngang c¿a b¿n thân âm h¿.

Màng trinh d¿ng khuyên: Màng trinh th¿¿ng có hai l¿ hình l¿¿i li¿m, ng¿n ph¿¿ng pháp hai bên ¿¿i âm th¿n.

Màng trinh kín: Màng trinh không l¿, máu kinh ch¿a th¿ thoát ra ngoài c¿n ph¿i bu¿c c¿n ph¿i làm can thi¿p ngo¿i khoa.

m¿c ¿¿ dày m¿ng c¿a màng trinh là không gi¿ng nhau. Có ph¿ n¿ màng trinh quá dày, ch¿c n¿ng t¿t giãn t¿t; rách màng trinh ch¿ di¿n ra sau vài l¿n giao h¿p tình d¿c, hay th¿m chí là sau lúc có con.

m¿t s¿ c¿ th¿ màng trinh m¿ng, có nguy c¿ m¿c rách màng trinh do ch¿n th¿¿ng, va ¿¿p nh¿ tai n¿n ngã xe, leo núi¿ song, c¿ng có m¿t s¿ quan ¿i¿m cho bi¿t nh¿ng ch¿n th¿¿ng d¿ng này không th¿ gây rách màng trinh, do chúng ch¿ gây nên t¿n th¿¿ng lên phía ngoài c¿a mình ch¿ không tác ¿¿ng vào sâu bên trong.

m¿t ¿i¿u ch¿c ch¿n r¿ng v¿n ¿¿ b¿n tình tò mò quá ¿¿, ki¿m tra màng trinh b¿ng cách ¿¿a tay vào sâu âm h¿ ho¿c lúc t¿ s¿¿ng không c¿n th¿n¿ t¿n g¿c có kh¿ n¿ng gây rách màng trinh.

nh¿ng ki¿u màng trinh t¿i ph¿ n¿

c¿u trúc màng trinh hình khuyên: ¿ây là d¿ng màng trinh vô cùng th¿¿ng b¿t g¿p t¿i phái ¿¿p, có lo¿i hình tròn ¿¿u, ôm kín dùng ph¿n ¿¿¿ng mi¿ng c¿a b¿ ph¿n "cô bé". Khi ch¿u l¿c tác ¿¿ng m¿nh, màng này s¿ rách d¿c theo ¿¿¿ng ch¿ th¿ng ¿¿ng, b¿n có kh¿ n¿ng trông xu¿t hi¿n màng trinh lúc l¿y ngón tay tách hai bên ¿¿i âm th¿n sang hai bên.

c¿u trúc màng trinh hình lá: Là d¿ng màng trinh m¿c ¿¿ th¿t giãn r¿t l¿n, có th¿ t¿ chính mình bi¿n ¿¿i theo chi¿u c¿a âm v¿t xâm nh¿p cùng v¿i t¿ h¿i ph¿c lúc "c¿u bé" c¿a b¿n nam ¿¿¿c rút ra. B¿i v¿y, nh¿ng b¿n trai có màng trinh này th¿¿ng hi¿m lúc, nguy hi¿m nh¿t là không có hi¿n t¿¿ng ra máu ban ¿êm tân hôn (ch¿y máu trong l¿n giao h¿p ¿¿u tiên).

c¿u trúc màng trinh hình tròn: Là ki¿u màng trinh gây tình tr¿ng ra máu nhi¿u nh¿t. Lúc này màng trinh ch¿ em ph¿ n¿ s¿ có hình b¿u d¿c bao ph¿ t¿n g¿c âm ¿¿o c¿ng nh¿ rách theo ¿¿¿ng li tâm.

c¿u trúc màng trinh hình cánh hoa và màng trinh l¿ ch¿: Theo m¿t s¿ chuyên gia ¿ây là 2 ki¿u màng trinh r¿t th¿¿ng ít g¿p ¿ n¿ gi¿i. Khi có quan h¿, "c¿u bé" s¿ khó kh¿n lòng thâm nh¿p ho¿c t¿n công hoàn toàn truy c¿p "cô bé" n¿ vì màng trinh quá c¿ng cùng v¿i ch¿c h¿n. Trong nh¿ng tình hu¿ng này ph¿ n¿ th¿¿ng c¿n ph¿i nh¿ nh¿ng k¿ thu¿t ngo¿i khoa ¿¿ can thi¿p.

c¿u trúc màng trinh hình l¿¿i: ¿ây c¿ng chính là m¿t ki¿u màng trinh không d¿ rách do c¿u t¿o t¿¿ng ¿¿i tuy¿t nhiên. Có hình l¿¿i tuy v¿y ph¿n cu¿i s¿ ¿¿¿c ¿ính ¿¿ng nh¿p phía trên c¿a âm h¿, ngay phía d¿¿i ¿¿¿ng ti¿u. N¿ gi¿i có màng trinh hình l¿¿i có nguy c¿ sau cu¿c "làm chuy¿n ¿y" tr¿¿c tiên s¿ ch¿a có hi¿n t¿¿ng xu¿t huy¿t b¿i màng trinh có kh¿ n¿ng nén hay m¿c t¿ng qua 1 bên khi có s¿ thâm nh¿p c¿a d¿¿ng v¿t. Màng trinh hình l¿¿i ch¿ b¿ rách lúc s¿ va ch¿m gi¿a âm ¿¿o cùng v¿i "c¿u nh¿" ¿¿¿c l¿p ¿i l¿p l¿i quá m¿c, lúc ¿ó máu m¿i th¿c quá trình ch¿y.

c¿u t¿o màng trinh Frangé cùng v¿i màng trinh Labié: C¿ 2 lo¿i màng trinh này ¿¿u ¿¿n s¿ rách cùng v¿i t¿o ra hi¿n t¿¿ng xu¿t huy¿t sau giao h¿p l¿n tr¿¿c tiên.

c¿u trúc màng trinh hình c¿u: ki¿u màng trinh này ¿¿¿c ví nh¿ m¿t cái c¿u b¿c ngang qua con tuy nhiên có nguy c¿ co giãn t¿t. Th¿¿ng thì chúng ch¿ rách khi kích c¿ c¿a c¿u bé quá r¿t l¿n còn N¿u mà quá nh¿ thì màng trinh có nguy c¿ b¿ ¿¿y sang m¿t bên c¿ng nh¿ không rách.

bi¿n pháp phát hi¿n màng trinh còn ho¿c m¿t

Ngay ¿¿n c¿ nh¿ng b¿n gái c¿ng r¿t tò mò v¿ hình ¿nh màng trinh ch¿a rách hay hình ¿nh màng trinh ¿ã t¿ng rách. Nh¿ng, N¿u ch¿ nh¿n bi¿t qua hình dáng phía ngoài, ch¿n ch¿n s¿ không th¿ nh¿n ra chu¿n xác màng trinh còn ho¿c m¿t. Khi các b¿n t¿ng n¿m rõ v¿ quy lu¿t còn-m¿t c¿a màng trinh c¿ng nh¿ nh¿n n¿m ¿¿¿c v¿ trí c¿a màng trinh, b¿n có th¿ t¿ ki¿m tra màng trinh c¿a b¿n thân qua các b¿¿c bài vi¿t này. L¿u ý r¿ng, tr¿¿c lúc ti¿n hành, b¿n ph¿i r¿a tay th¿t s¿ch s¿ ¿¿ ¿¿m b¿o không gây viêm nhi¿m cho ch¿ kín.

B¿¿c 1: ch¿n khu v¿c trông ¿¿ng nh¿p âm h¿

¿¿u tiên, b¿n c¿n ph¿i ch¿n khu v¿c ¿¿ trông truy c¿p "cô bé" 1 gi¿i pháp chi ti¿t nh¿t, khu v¿c này c¿n ch¿ch m¿t góc 45 c¿p ¿¿ so ¿¿i v¿i âm h¿ ¿¿ có th¿ bao quát ¿¿¿c ¿¿y ¿¿ ¿cô bé¿ và nh¿n d¿ng chu¿n xác v¿ trí màng trinh.

Sau ¿ó, b¿n l¿y 1 chi¿c g¿¿ng ¿¿ quan sát xu¿t hi¿n rõ l¿ âm h¿ trong g¿¿ng, N¿u mà v¿n không th¿ trông th¿y rõ l¿ âm ¿¿o, b¿n có th¿ ¿i¿u ch¿nh l¿i góc g¿¿ng cho h¿p lý.

B¿¿c 2: V¿ch môi âm h¿

¿¿t ngón tay ¿¿ng nh¿p môi "cô bé" và v¿ch ra m¿t bi¿n pháp nh¿ nhàng, Vi¿c này s¿ giúp cho c¿ d¿ con m¿ r¿ng h¿n, ¿¿ b¿n quan sát rõ màng trinh t¿a l¿c ¿ ¿âu t¿t nh¿t Hà N¿i. Song, b¿n ph¿i làm cho th¿t nh¿ nhàng cùng v¿i không nên ch¿c tay sâu ¿¿ng nh¿p phía trong b¿i có th¿ s¿ gây nên chi ph¿i cho âm h¿, ¿¿c bi¿t có nguy c¿ rách màng trinh.

B¿¿c 3: ¿¿nh v¿ khu v¿c màng trinh

Sau lúc môi âm h¿ m¿ r¿ng, b¿n có th¿ quan sát th¿y hình ¿nh màng trinh ch¿a rách hay ¿ã rách rõ ràng dàng h¿n. ¿ó là m¿t t¿m màng m¿ng ch¿n ngay tr¿¿c c¿ t¿ cung ho¿c m¿t màng m¿ng hình l¿¿i li¿m t¿i g¿n h¿u môn. T¿ng ng¿¿i có 1 c¿u trúc cùng v¿i dáng hình màng trinh khác nhau, c¿n m¿t s¿ b¿n hãy l¿u ý xem xét, N¿u mà không xu¿t hi¿n hãy ¿i¿u ch¿nh l¿i góc ng¿i c¿ng nh¿ ánh sáng.

B¿¿c 4: R¿a tay cùng v¿i v¿ sinh âm h¿ s¿ch

Sau khi th¿c hi¿n th¿m khám xong, ¿ã t¿ng n¿m rõ màng trinh n¿m ¿ ¿âu Hà N¿i t¿t nh¿t, còn hay m¿t, b¿n hãy c¿t g¿¿ng, r¿a tay c¿ng nh¿ v¿ sinh âm h¿ th¿t s¿ch s¿. Sau khi th¿c hi¿n ph¿¿ng pháp này mà b¿n v¿n không ch¿c ¿¿¿c mình còn hay m¿t thì hãy ¿¿n g¿p bác s¿ ph¿ khoa ¿¿ th¿m khám, ¿¿ng c¿ quá, c¿ng ¿¿ng xác ¿¿nh ph¿¿ng pháp ch¿c tay quá sâu truy c¿p âm ¿¿o, N¿u ch¿a có th¿ s¿ g¿p m¿t s¿ ¿tai n¿n¿ vô cùng ¿áng ti¿c. Nh¿ng mà, N¿u nh¿ b¿n ch¿a ¿ã t¿ng "yêu" tình d¿c hay không b¿ xâm h¿i tình d¿c mà không trông xu¿t hi¿n rõ màng trinh c¿a chính mình thì c¿ng tránh quá hoang mang b¿i màng trinh có kh¿ n¿ng ¿ã m¿t b¿i vì m¿t s¿ c¿n nguyên r¿t ¿¿n gi¿n nh¿c trên.
Sau lúc th¿m khám, b¿n c¿n ph¿i v¿ sinh s¿ch ¿¿ h¿n ch¿ m¿t s¿ b¿nh s¿ liên quan ¿¿n âm h¿

M¿t khác, v¿i m¿t s¿ ng¿¿i có kinh nghi¿m trong chuy¿n phòng the, h¿ có nguy c¿ nh¿n bi¿t ph¿ n¿ còn hay m¿t trinh trong khi "làm chuy¿n ¿y" ho¿c trông th¿ng ¿¿ng nh¿p ¿cô bé¿ c¿ng nh¿ thái c¿p ¿¿ c¿a c¿ th¿ ch¿ em khi ân ái.

nh¿ng mà, hi¿u bi¿t trên ch¿ mang ¿¿c ¿i¿m v¿n d¿ng c¿ng nh¿ ch¿a có ¿¿c ¿i¿m chu¿n xác cao. B¿i vì không ít ph¿ n¿ sinh ra ¿ã có da thâm, s¿m ho¿c vòng m¿t to ho¿c thâm b¿m sinh. Chính vì v¿y, ¿¿ng mày râu không nên tin c¿ng nh¿ gây ra hi¿u l¿m gây ra tr¿ng n¿t tình c¿m l¿a ¿ôi.
 
Mong r¿ng thông tin chia s¿ qua bài vi¿t màng trinh n¿m ¿ khu v¿c nào, sâu bao nhiêu cm cùng v¿i gi¿i pháp xét nghi¿m s¿ giúp cho ích n¿ gi¿i n¿m rõ h¿n.

http://vkmonline.com/blogs/post/1411539

https://www.om.acm.gov.pt/web/phongkhamthaiha/home/-/blogs/hinh-anh-truoc-va-sau-khi-va-mang-trinh

http://www.blogster.com/phongkhamthaiha/bat-mi-hinh-anh-truoc-va-sau-khi-va-mang-trinh

https://chaobacsihanoi.postach.io/post/hinh-anh-truoc-va-sau-khi-va-mang-trinh

https://ameblo.jp/phongkhamnamkhoa/entry-12636354569.html

http://gisdata.scag.ca.gov/Lists/AccessRequests/DispForm.aspx?ID=12796

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Comentários
URL de trackback:

Comentar
[...] http://vkmonline.com/blogs/post/1411539 https://www.om.acm.gov.pt/web/phongkhamthaiha/home/-/blogs/hinh-anh-truoc-va-sau­-khi-va-mang-trinh... [...] Ler mais
Postado em 07/11/20 07:34.
[...] http://vkmonline.com/blogs/post/1411539 https://www.om.acm.gov.pt/web/phongkhamthaiha/home/-/blogs/hinh-anh-truoc-va-sau­-khi-va-mang-trinh... [...] Ler mais
Postado em 07/11/20 07:36.
[...] http://vkmonline.com/blogs/post/1411539 https://www.om.acm.gov.pt/web/phongkhamthaiha/home/-/blogs/hinh-anh-truoc-va-sau­-khi-va-mang-trinh... [...] Ler mais
Postado em 07/11/20 07:37.
[...] http://vkmonline.com/blogs/post/1411539 https://www.om.acm.gov.pt/web/phongkhamthaiha/home/-/blogs/hinh-anh-truoc-va-sau­-khi-va-mang-trinh... [...] Ler mais
Postado em 07/11/20 07:38.
[...] http://vkmonline.com/blogs/post/1411539 https://www.om.acm.gov.pt/web/phongkhamthaiha/home/-/blogs/hinh-anh-truoc-va-sau­-khi-va-mang-trinh... [...] Ler mais
Postado em 07/11/20 07:43.
[...] http://vkmonline.com/blogs/post/1411539 https://www.om.acm.gov.pt/web/phongkhamthaiha/home/-/blogs/hinh-anh-truoc-va-sau­-khi-va-mang-trinh... [...] Ler mais
Postado em 07/11/20 08:07.